Vitajte!

lokálne - s láskou - pre Vás

Sme aktívna 5-členná rodina, ktorá sa rozhodla vymeniť "pohodlie veľkomesta" za život na vidieku, s primárnym cieľom - vedieť si dopestovať vlastné zdravé potraviny. 


Od roku 2013 sa svojpomocne snažíme prinavrátiť na náš kúsok zeme, uprostred Turčianskej kotliny, život. Pôdu sme kúpili pesticídnym poľnohospodárstvom zničenú, bez stromov, pozorovať sa tu dali len 2-3 druhy vtákov či hmyzu. 

Postupným zavádzaním prírode blízkych princípov a prirodzených postupov sa nám do krajiny život vracia a je úžasné ho pozorovať. Povznikali nám tu rôzne zákutia, tône, vodné i rastlinné biotopy, ktoré sa stali domovom pre množstvo živočíchov a rastlín. Prinavrátenie tejto čarovnej biodiverzity má pre nás veľký zmysel a aj keď je táto cesta mnohokrát tŕnistá a ťažká, stojí zato po nej kráčať. Dôkazom toho sú aj naše 3 krásne dcéry, ktoré neraz v lete nájdeme s atlasom rastlín vo vysokej tráve, či hrajúc sa na víly s vodníkmi pri potoku :-) 


Postupne by sme Vám radi priniesli na Vaše stoly i neznáme druhy ovocia či zeleniny, bylinky a produkty z nich, taktiež slepačie vajíčka od našich sliepočiek s výhľadmi na Malú a Veľkú Fatru, či kozie syry.  


Veľmi sa tešíme, že naše postupné snaženie vytvárať zdravé životné prostredie a v ňom pestovať zdravé potraviny bez chémie, je okrem reality aj oficiálne potvrdené a všetky naše rastlinné produkty môžu mať označenie BIO. 

Ďakujeme za Vašu podporu !! 




ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SYSTÉM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA GDPR

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SYSTÉM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA GDPR

S účinnosťou odo dňa 25. 5. 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len „Nariadenie“).

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s  ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno:         Ing. Michal Štiga

Sídlo:                             Blatnica 1, 03815 Blatnica

Prevádzkareň:             Karlová – extravilán obce pod IBV Tri duby

Právna forma:             SHR roľník       

IČO:                             40 432 386       

Zapísaná:                    Registračné č. ÚKSÚP: SK-2018/1414

 

(ďalej v texte zásad len ako „Prevádzkovateľ“

            

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:   

·       kontaktná osoba, ktorá má dohľad  nad spracúvaním osobných údajov a je  oprávnená vybavovať žiadosti a poskytovať informácie k uplatňovaniu práv dotknutých osôb 

Meno a priezvisko:            Ing. Michal Štiga

Tel:                                    +421 (0) 905 930 174    

Mail:                                  stigoland@gmail.com

Doručovacia adresa: Blatnica 1, 03815 Blatnica

·       kontaktná osoba pre hlásenie bezpečnostných incidentov  (príloha č. 2)

Meno a priezvisko:            Ing. Michal Štiga

Tel:                                    +421 (0) 905 930 174    

Mail:                                  stigoland@gmail.com

Doručovacia adresa: Blatnica 1, 03815 Blatnica

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ internetovej stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

 

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Právnym základom spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií  sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

a)     spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

(objednávky)

b)     spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (obchodný zákonník, občiansky zákon, zákon o dani z príjmov....)

c)     spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, - podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR

d)     ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

 

PREHLÁSENIE:

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

·       budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.

·       Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám

·       umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.

 

PLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“/:

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME NA NASLEDOVNÉ ÚČELY:   (bod 2. - Prílohy na vloženie do hlavného dokumentu - B) 

 

·       Informácie pre POUŽÍVATEĽOV INTERNETOVEJ STRÁNKY 

INTERNETOVÁ STRÁNKA UMIESTNENÁ  NA DOMÉNE 

„ stigoland.sk““

Účely spracovania osobných údajov:

      všeobecná administratíva internetovej stránky,

      zabezpečenie nerušeného spojenia,

      zabezpečenie pohodlného používania internetovej stránky,

      vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

 

Kategória dotknutých osôb: používateľ internetovej  stránky www.stigoland.sk     

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: pri prístupe a používaní  internetovej stránky sú zhromažďované osobné údaje, ktoré prehliadač používateľa automaticky prenáša na  server internetovej stránky. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu návštevníka a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 

      online identifikátor pridelený dotknutej osobe – IP adresa použitého koncového zariadenia, 

      údaje o aktivite na webovej stránke alebo preferenciách dotknutej osoby v online prostredí napr. dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru,

      použitý prehliadač, prípadne  operačný systém, 

      názov poskytovateľa internetového pripojenia.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Spracovanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie  internetovej stránky,  a tým na účely  oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a  na  fungovaní internetovej stránky.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

      poskytovateľ webhostingu,

      poskytovateľ dátových služieb.

 

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

 

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb: poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné  internetovú stránku  navštíviť.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov: súbory cookies na webovej stránke Prevádzkovateľa sú používané za účelom zabezpečenia funkčnosti a výkonu webovej stránky. 

Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webovej stránky.

Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webovú stránku a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok.

Používanie IP adresy a iných nástrojov na webovej stránke:

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené tiež nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies.

 

a)     cookies pre vstup používateľa - konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (prevádzkovateľom) 

b)     autentifikačné cookies - identifikácia používateľa po jeho prihlásení,

c)     cookies zamerané na bezpečnosť používateľa - zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie,

d)     cookies pre multimediálne prehliadače - korektné prehrávanie vizuálneho a zvukového obsahu,

e)     cookies pre optimalizáciu vyťaženia prostriedkov;  distribúcia spracovania požiadaviek v rámci skupiny vzájomne sa zdieľaných technických prostriedkov,

f)      cookies pre prispôsobenie užívateľského rozhrania - uchovávanie preferencií používateľa, ktorý nie je pripojený na trvalý identifikátor,

g)     cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí

 

Kategória dotknutých osôb: používateľ internetovej stránky a internetových služieb,

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov:

a)     identifikačné číslo návštevy “Session ID”),

b)     identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa,

c)     identifikačné číslo návštevy “Session ID”; identifikácia používateľa,

d)     informácie o zariadení koncového používateľa; timing o prerušení, pozastavení prehrávania multimediálneho obsahu,

e)     identifikačné číslo návštevy “Session ID”),

f)      identifikačné číslo návštevy “Session ID”, preferencie používateľa ako napríklad preferovaný jazyk a pod.,

g)     sieťový identifikátor v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

a)     až f): čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem,

g)     čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - súhlas dotknutej osoby.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté: 

·       poskytovateľ služieb webhostingu

·       poskytovateľ technickej správy internetovej stránky

 

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

 

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

a)     dočasné cookies - do ukončenia návštevy,

b)     trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies,

c)     trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies,

d)     dočasné cookies - do ukončenia návštevy,

e)     dočasné cookies - do ukončenia návštevy,

f)      trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies,

g)     trvalé cookies - do ukončenia platnosti cookies.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

V prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

·       Informácie pre NÁVŠTEVNÍKOV  SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK Permakultúrna rodinná farma Stigoland

SOCIÁLNA SIEŤ 

 Permakultúrna rodinná farma Stigoland

 

Účel spracúvania osobných údajov: informovať zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, odborných témach, novinkách spoločnosti a komunikovať s návštevníkmi stránok na tieto témy, ako aj odpovedať na relevantné otázky, pochvalu alebo kritiku.

 

Kategória dotknutých osôb

registrovaní prihlásení užívatelia, registrovaní neprihlásení užívatelia a neregistrovaní užívatelia

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam osobných údajov: 

meno, priezvisko, meno používateľského účtu,  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

·       poskytovateľ dátových služieb

·       spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292

 

- do tretích krajín: 

Pri používaní platformy môže dôjsť k tomu, že Prevádzkovateľ platformy spracúva osobné údaje v tretej krajine (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). 

Niektoré tretie krajiny sú certifikované Európskou komisiou prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti ako krajiny, ktoré majú štandard ochrany osobných údajov porovnateľný s úrovňou v Európskom hospodárskom priestore. Aktuálny zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti a informácie o spracovaní  osobných údajov v tretej krajine, na ktoré Prevádzkovateľ nemá žiadny dosah,  môže dotknutá osoba  nájsť v informáciách o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľov platforiem ( https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.) Ak Európska komisia pre tretiu krajinu nerozhodla o primeranej úrovni ochrany, Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky Európskej komisie na ochranu osobných údajov, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania. 

- do medzinárodných organizácií: 

Pri používaní platformy môže dôjsť k tomu, že Prevádzkovateľ platformy spracúva vaše osobné údaje v medzinárodných organizáciách.

 

Iný oprávnený subjekt 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Zverejňovanie osobných údajov: 

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je poskytnutie reakcie na prípadné podnety dotknutej osobe.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Všetky  verejné príspevky na tejto stránke zostávajú zverejnené na časovo nešpecifikované obdobie, pokiaľ ich prevádzkovateĺ neodstráni z dôvodu aktualizácie základnej komunikačnej témy, porušenia zákona alebo porušenia našich pokynov, alebo ak príspevok neodstránite sami.

Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv na vymazanie osobných  údajov samotným Prevádzkovateľom platformy. V súvislosti s tým sa preto uplatnia aj informácie o ochrane osobných údajov príslušného Prevádzkovateľa platformy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať obsah, ak to bude potrebné. To je napríklad prípad príspevkov, ktoré porušujú právne predpisy, nenávistných komentárov, komentárov obsahujúcich nevhodné návrhy (vyslovene sexuálneho obsahu) alebo príloh (napr. obrázkov alebo videí), ktoré môžu porušovať autorské práva, osobnostné práva, predpisy trestného práva alebo etické zásady našej spoločnosti.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

·       Informácie pre ZÁKAZNÍKOV PERMAKULTÚRNEJ RODINNEJ FARMY STIGOLAND V KARLOVEJ 

PREDAJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV.

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: predaj poľnohospodárskych výrobkov.

 

Dotknuté osoby:

      klienti fyzické osoby nepodnikatelia (FO) a ich kontaktné osoby, resp. zástupcovia,

      klienti právnické osoby (PO) a ich štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby, zamestnanci a  zmluvní zástupcovia obchodného partnera odberateľa (klienta)

      klienti fyzická osoba podnikateľ (SZČO) a ich  oprávnené osoby, resp. zástupcovia.

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností. 

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: fakturačné údaje najmä v rozsahu obchodné údaje, meno a priezvisko SZČO, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia, číslo bankového účtu fyzickej osoby, a pod.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

      čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov

      čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

      Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník, 

      Zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

      Zákon č. 105/1990 Zb.Zákon o súkromnom podnikaní občanov,

      Zákon č. 58/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

      poskytovateľ bankových služieb, 

      poskytovateľ ekonomického softvéru,

      poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Polícia, prípadne iné orgány postupujúce podľa osobitných zákonov, Inštitút bezpečnosti práce a PZS

- do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  spracúvanie osobných údajov za účelov oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 10 rokov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

ÚČTOVNÉ DOKLADY

 

Účely spracovania osobných údajov:

a)     Vedenie účtovnej agendy,

b)     Fakturácia dotknutých osôb,

c)     Faktúry. 

d)     Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe,

e)     Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy.

 

Kategória dotknutých osôb rámci účelov v bodoch a) – e):

      osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu, 

      štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby alebo zamestnanci klienta.

 

Kategória osobných údajov v  rámci účelov v bodoch a) – e): 

      bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov:

      titul, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jej IČO pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu, bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a)     Vedenie účtovnej agendy:

        Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

b)    Fakturácia dotknutých osôb: 

        Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

c)     Faktúry (dodávateľsko - odberateľské): 

        Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej   zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

d)    Vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe:

      Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

e)     Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy:

        Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a)     Vedenie účtovnej agendy: 

      zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

      zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

      zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

      zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

      zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

b)     Fakturácia dotknutých osôb: 

      zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

      zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

      zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

      zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

      zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

c)     Faktúry (dodávateľsko - odberateľské): 

      zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

      zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

d)     Vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe:

      Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

      Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)

      Zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

      Zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

      Zákon č. 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

e)     Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy:

      Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

      Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté

      poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,

      poskytovateľ bankových služieb,

      poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

- do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

 

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Príjemcovia tretie strany:

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú sa po dobu 10 rokov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení účelu sa dokumenty likvidujú. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 10 rokov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

 

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

      prijímanie a evidencia žiadostí o vystavenie nezáväznej  cenovej ponuky,

      vystavenie nezáväznej cenovej ponuky na žiadosť dotknutej osoby.

 

Kategória  dotknutých osôb/dotknutá osoba:

      fyzická osoba nepodnikateľ – potenciálny zákazník,

      fyzická osoba podnikateľ ( SZČO) -  potenciálny zákazník,

      právnická osoba (PO) ­– potenciálny zákazník,

      štatutárny orgán, kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho zákazníka.

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

      meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto reailizácie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty fyzickej osoby nepodnikateľa (FO), 

      identifikačné a fakturačné  údaje právnickej osoby (PO) alebo fyzickej osoby podnikateľa (SZČO) a osobné  údaje osoby oprávnenej konať v ich mene najmä v rozsahu meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo na pracovisko, adresa elektronickej pošty na pracovisko a podobne.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

      poskytovateľ telefónnych služieb,  

      poskytovateľ dátových služieb, 

      poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu,

      poskytovateľ ekonomického softvéru pre vystavovanie cenových ponúk.

Iný oprávnený subjekt: 

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi).

- do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

      žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku  Prevádzkovateľ uchováva  po  nevyhnutnú dobu do  naplnenia účelu spracúvania t.j.do vystavenia nezáväznej cenovej ponuky. 

      Vystavená nezáväzná cenová ponuka je Prevádzkovateľom uchovávaná  do doby platnosti cenovej ponuky. 

      Cenová ponuka je uchovávaná v účtovnej agende po dobu 10 rokov.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu cenovú ponuku vystaviť.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

a)     archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry, 

b)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,

c)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.

d)     prístup k archívnym dokumentom. 

 

Kategória dotknutých osôb:

a)     štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve 

b)     odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie

c)     odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie

d)     žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom 

 

Kategória osobných údajov

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov

a)     titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. 

b)     titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.

c)     fyzická osoba - titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba - názov a adresa sídla.

d)     meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom; 

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a)     archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

b)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách

c)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

d)     prístup k archívnym dokumentom :  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník (§ 40).

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

      poskytovateľ externého dátového úložiska (virtuálny server prevádzkovateľa),

      poskytovateľ technickej  správy serveru (virtuálne úložisko).

 

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

- do tretích krajín 

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

- do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva. 

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia- 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 10 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

REKLAMÁCIA

(fyzická osoba)

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.

 

Dotknuté osoby:

Fyzická osoba alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľa.

 

Kategória/rozsah osobných údajov:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností napr. meno, priezvisko, adresa, adresa bydliska, kontaktné údaje  – telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný oprávnený subjekt: 

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

- do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

- do medzinárodných organizácií

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva:

      plnenie zákonnej povinnosti predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; informovanie zákazníka o vybavení reklamácie a jeho spokojnosť s priebehom vybavenia reklamácie.

      oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia, aby Prevádzkovateľ mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby.  (záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru zákazníkom, ale neplynie v období, počas ktorého zákazník nemá reklamovaný tovar k dispozícii, teda počas vybavovania reklamácie. Dĺžka všeobecnej záručnej doby je 24 mesiacov. Ihneď ako záručná doba uplynie, Prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka, ktorý tovar reklamoval odstráni (zlikviduje). 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

REKLAMÁCIA

(právnická osoba a SZČO)

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.

 

Dotknuté osoby:

      právnické osoby (PO)

      fyzické osoby podnikatelia (SZČO),

      štatutárne orgány a obchodní zástupcovia odberateľov Prevádzkovateľa  alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov. 

 

Kategória/rozsah osobných údajov

Obchodné meno, IČO, meno, priezvisko, kontaktné údaje  na pracovisko, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný oprávnený subjekt: 

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

- do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

- do medzinárodných organizácií

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať. 

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby.  

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

POHĽADÁVKA

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

      správa pohľadávok

 

Kategória  dotknutých osôb/dotknuté osoby:

      osoba, ktorej vznikla povinnosť uhradiť pohľadávku,

      štatutárny orgán,  zástupca odberateľa, 

      zamestnanec odberateľa,

      kontaktná osoba odberateľa

 

Kategória osobných údajov:

      bežné osobné údaje  

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov

      titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.)

      meno, priezvisko fyzickej osoby odberateľa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

      Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa).

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

      Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

      poskytovateľ telefónnych služieb, 

      poskytovateľ dátových služieb,

      poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu, 

      poskytovateľ fakturačné softvéru,

      poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

 

Iný oprávnený subjekt: 

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

- do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

- do medzinárodných organizácií

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú sa po dobu 10 rokov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení účelu sa dokumenty likvidujú. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 10 rokov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy pohľadávok je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

SŤAŽNOSŤ

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie sťažnosti a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Osoba podávajúca sťažnosť. 

 

Dotknuté osoby:

Právnické osoby, štatutárne orgány, obchodní zástupcovia a zamestnanci odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov, fyzické osoby odberatelia.

 

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností. 

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje – telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, ďalšie osobné údaje zistené, alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Iný oprávnený subjekt: 

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

- do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

- do medzinárodných organizácií

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 3 roky nasledujúce po dni uplatnenia sťažnosti.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely vybavovania sťažnosti a vedenia s tým súvisiacich zákonných evidencií je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

PRÁVNE NÁROKY

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.

 

Okruh dotknutých osôb: relevantné fyzické osoby -  účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva. 

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

      poskytovateľ telefónnych služieb,

      poskytovateľ dátových služieb,

      poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu,

      poskytovateľ externého dátového úložiska (virtuálny server prevádzkovateľa),

      poskytovateľ technickej  správy serveru (virtuálne úložisko).

 

Iný oprávnený subjekt: 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

- do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú sa po dobu 10 rokov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení účelu sa dokumenty likvidujú. 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

·       Informácie pre ZMLUVNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV - DODÁVATEĽOV A ICH ZAMESTNANCOV, RESP. ZÁSTUPCOV

Zmluvní obchodní partneri

RIADENIE VZŤAHOV S DODÁVATEĽMI

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

a)     oslovenie potenciálnych obchodných partnerov – dodávateľov,

b)     plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa,

c)     vedenie evidencie obchodných partnerov dodávateľov na základe zmluvných vzťahov

d)     vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie,

e)     manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi,

f)      evidencia obchodných zmlúv.

 

Okruh dotknutých osôb:

·       kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho obchodného partnera dodávateľa,

·       štatutárne orgány, kontaktné osoby,  zamestnanci a zmluvní zástupcovia obchodného partnera dodávateľa, príp. iné relevantné fyzické osoby.

 

Kategória osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – f): bežné osobné údaje

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a)     čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,

b)     čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov, 

c)     čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,

d)     čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,

e)     čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,

f)      čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V účeloch uvedených v bodoch a) – e):

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

V účely uvedenom v bode f): 

      zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

      zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

      zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu: 

V účeloch uvedených v bodoch a), d), e):

      poskytovateľ telefónnych služieb,

      poskytovateľ dátových služieb,

      poskytovateľ webhostingu,

      poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu.

V účeloch uvedených v bodoch  b), c):

      osobné údaje nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom.

 

V účely uvedenom v bode f): 

      osobné údaje nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom.

 

Iný oprávnený subjekt: 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

- do tretích krajín 

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

- do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

a)     oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov,

b)     oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby prevádzkovateľ mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať,

c)     oprávnený záujem sa nevykonáva,

d)     osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zefektívnenia komunikácie s obchodným partnerom a ľahšieho prístupu k údajom obchodného partnera, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií,

e)     oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov ohľadom dopytov prevádzkovateľom,

f)      oprávnený záujem sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

a)     do naplnenia účelu,

b)     po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, 

c)     po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,

d)     10 rokov od poslednej obchodnej aktivity,

e)     po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,

f)      10 rokov. 

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

ÚČTOVNÉ DOKLADY

 

Účely spracovania osobných údajov:

f)      Vedenie účtovnej agendy,

g)     Faktúry,

h)     Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy.

 

Kategória dotknutých osôb v rámci účelov v bodoch a) – c): 

      štatutárne orgány a ich oprávnené osoby,

      kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera - dodávateľa tovaru a/alebo služieb.

 

Kategória osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – c):

      bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov v  rámci účelov v bodoch a) – c): obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo na pracovisko, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a)     Vedenie účtovnej agendy:

        Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

b)     Faktúry (dodávateľsko - odberateľské): 

        Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej   zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

c)     Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy:

        Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a)     Vedenie účtovnej agendy: 

      zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

      zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

      zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

      zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

b)     Faktúry (dodávateľsko - odberateľské): 

      zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

      zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

c)     Ostatné daňové  doklady a bankové výpisy:

      Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

      Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté v rámci účelov v bodoch a) – c): 

      poskytovateľ dátových a telefónnych služieb ,

      poskytovateľ bankových služieb,

      poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu,

      poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

- do tretích krajín v rámci účelov v bodoch a)-c): osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

 

- do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a)-c): osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

V rámci účelov v bodoch a) – c):

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súd, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Colný úrad

Finančná správa

 

Zverejňovanie osobných údajov: v rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: v rámci účelov v bodoch a) – c): výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa je ak zmluvnou stranou je právnická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať. 

 

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú sa po dobu 10 rokov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení účelu sa dokumenty likvidujú. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu, sa archivujú po dobu 10 rokov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb: Poskytovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

e)     archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry, 

f)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,

g)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.

h)     prístup k archívnym dokumentom. 

 

Kategória dotknutých osôb:

e)     štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve 

f)      odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie

g)     odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie

h)     žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom 

 

Kategória osobných údajov

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov

e)     titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. 

f)      titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.

g)     fyzická osoba - titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba - názov a adresa sídla.

h)     meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom; 

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

e)     archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

f)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách

g)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

h)     prístup k archívnym dokumentom :  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník (§ 40).

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

      poskytovateľ externého dátového úložiska (virtuálny server prevádzkovateľa),

      poskytovateľ technickej  správy serveru (virtuálne úložisko).

 

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

- do tretích krajín 

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

- do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva. 

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia- 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 10 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

PRÁVNE NÁROKY

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.

 

Okruh dotknutých osôb: relevantné fyzické osoby -  účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva. 

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

      poskytovateľ telefónnych služieb,

      poskytovateľ dátových služieb,

      poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu,

      poskytovateľ externého dátového úložiska (virtuálny server prevádzkovateľa),

      poskytovateľ technickej  správy serveru (virtuálne úložisko).

 

Iný oprávnený subjekt: 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

- do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú sa po dobu 10 rokov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení účelu sa dokumenty likvidujú. 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

·       Informácie pre OSOBY, KTORÉ PODALI ŽIADOSŤ ALEBO UPLATNILI SVOJE PRÁVA

UPLATNENÉ PRÁVA, VYBAVOVANIE UPLATNENÝCH PRÁV A SÚVISIACE  EVIDENCIE

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

a)     uplatnené práva dotknutých osôb a vedenie s tým súvisiacich evidencií.

b)     vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb, vedenie s tým súvisiacich evidencií.

 

Dotknuté osoby: fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva.

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností. 

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: titul,  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, uplatnené právo.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

- do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú,

- do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb pre účely prípadnej kontroly dozorného orgánu a preukázania splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

a)     5 rokov odo dňa uplatnenia práv.

b)     5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

i)      archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry, 

j)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,

k)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.

l)      prístup k archívnym dokumentom. 

 

Kategória dotknutých osôb:

i)      štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve 

j)      odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie

k)     odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie

l)      žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom 

 

Kategória osobných údajov

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov

i)      titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. 

j)      titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.

k)     fyzická osoba - titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba - názov a adresa sídla.

l)      meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom; 

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:  

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

i)      archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

j)      evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách

k)     evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). 

l)      prístup k archívnym dokumentom :  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník (§ 40).

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

      poskytovateľ externého dátového úložiska (virtuálny server prevádzkovateľa),

      poskytovateľ technickej  správy serveru (virtuálne úložisko).

 

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

- do tretích krajín 

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

- do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú. 

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva. 

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia- 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. 

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spôsob a formu spätnej reakcie: 

            Odpovede na žiadosti a informácie sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ústne poskytovanie informácií je možné podmieniť preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osobných údajov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nereagovať elektronicky na správy bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Z tohto dôvodu je vhodnejšie žiadosti, v ktorých sú sprístupňované osobné údaje, vybaviť písomne do vlastných rúk, za účelom predísť situácii, kedy môže anonymná osoba vyžiadať chránené údaje o inej osobe.

 

Lehotu na vybavenie žiadosti: 

            V zmysle § 29 ods. 3 nového ZOOÚ je lehota na vybavovanie žiadosti dotknutých osôb jednomesačná od doručenia žiadosti. Lehotu je možné predĺžiť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení musí byť dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ako objektívny dôvod  predĺženia lehoty možno podľa zákona považovať napríklad situáciu, keď zamestnávateľ vyžiada od dotknutej osoby doplnenie nejakých informácií k posúdeniu a vybaveniu jej žiadosti, pričom doplnenie požadovaných informácií nebude vybavené obratom. Rovnako tak výskyt bezpečnostných incidentov, ktoré na istý čas paralyzovali informačné systémy zamestnávateľa a pod.

 

 Transparentnú informáciu o zavedení a výške poplatkov:

            Za vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od žiadateľa poplatky s tým spojené. Žiadosti dotknutej osoby a informácie sa primárne vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne. Primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady možno požadovať za druhú a ďalšiu kópiu dokumentov, ktorými zamestnávateľ plní žiadosť dotknutej osoby. Rovnako poplatok možno zaviesť aj za administratívne náklady na vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ. Opakujúca sa povaha žiadosti je taká, ktorá sa týka tých istých osobných údajov ako aj toho istého uplatňovaného práva. Opakujúcu povahu žiadosti teda nemá žiadosť podaná napríklad k právu na prístup k osobným údajom, a potom žiadosť podaná k právu na výmaz tých údajov, ktorých spracúvanie bolo zistené na základe žiadosti o právo na prístup.

 

Vhodné opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a opatrenia uľahčujúce výkon jej práv.

            Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vybaviť žiadosti online, pokiaľ túto možnosť uzná za najvhodnejšiu. 

 

Výpočet práv. ktoré nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov priznáva dotknutým osobám:

            Tento výpočet práv je aplikovateľný, a dotknutá osoba si môže tieto práva u prevádzkovateľa uplatňovať len za splnenia zákonných  podmienok, ktoré sú ďalej v texte bližšie špecifikované.  

 

1.     Právo na prístup

            Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie uvedené v informačnej povinnosti.

 

            Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Uplatnené právo získať kópiu o osobných údajoch nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

2.     Právo na opravu

            Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

3.     Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

      Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, a ak:

 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

 

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13ods.1písm.a)alebo § 16ods.2písm.a),na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.1a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.2,

 

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

 

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

 

            Prevádzkovateľ nie je povinný spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe vymazať v prípade, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

 

b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),

 

d) na  účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, 

 

e) na uplatnenie právneho nároku.

 

 

4.     Právo na obmedzenie spracúvania

            Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

5.     Právo na prenosnosť

            Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

            Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

            Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

 

6.     Právo namietať spracúvanie osobných údajov

            Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu,dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

7.     Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

            Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

            Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: 

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo 

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 

8.     Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

      Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe len na právnom základe súhlasu, je povinný dotknutým osobám zabezpečiť právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na inom právnom základe ako je súhlas dotknutej osoby, táto osoba nemá právo súhlas odvolať, keďže nebol ani poskytnutý.

Pri spracúvaní osobných údajov na  účely vymedzené v týchto informačných povinnostiach si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky, doručením Vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

 

VZORY K UPLATNENIU PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

 

 

 

 

 

 

ŽIADOSŤ NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko: 

  Týmto si uplatňujem právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[1].

 

 

Žiadam Vás o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov, pretože : (vyberte jednu alebo viac možností):

a)     napadol/napadla som správnosť osobných údajov, ktoré o mne spracúvate (môžete uviesť detaily kedy ste tak urobili);

b)     som toho názoru, že moje osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, avšak namiesto vymazania žiadam obmedzenie ich spracúvania;

c)     potrebujem ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, aj napriek tomu, že Vy už moje údaje nepotrebujete;

d)     využil/využila som právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a moje osobné údaje sa spracúvajú na právom základe oprávneného záujmu; 

e)     využil/využila som právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a moje osobné údaje sa spracúvajú na právom základe verejného záujmu.

Žiadosť sa vzťahuje na tieto moje osobné údaje: (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. meno, priezvisko, rok narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a iné).

 

Na overenie mojej totožnosti pripájam: (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

 

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby

            

Miesto a dátum:

Podpis:

Prílohy:

 

 

[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie

Článok 18 Právo na obmedzenie spracúvania

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

ŽIADOSŤ NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko: 

 

 Týmto si uplatňujem právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[1].

 

 

Žiadam Vás o opravu mojich osobných údajov, pretože: (vyberte jednu alebo viac možností)

 

a)     som toho názoru, že osobné údaje týkajúce sa mojej osoby sú nesprávne, preto žiadam, aby boli opravené tieto údajenasledujúcim spôsobom: (uviesť údaje, ktoré majú byť opravené);

b)     som toho názoru, že osobné údaje týkajúce sa mojej osoby sú neúplné, preto žiadam, aby boli doplnené tieto údaje: (uviesť údaje, ktoré majú byť opravené);

 

Do času vykonania opravy, Vás žiadam o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

 

Na overenie mojej totožnosti pripájam (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

 

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby).

            

Miesto a dátum:

Podpis:

Prílohy:

 

ŽIADOSŤ NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

ŽIADATEĽ: (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko: 

 

Týmto si uplatňujem právo na prenosnosť údajov v zmysle čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[2].

 

 

Žiadam Vás o prenesenie mojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na právnom základe:  (vyberte jednu možnosť)

a)     súhlasu

b)     zmluvy

 

Žiadam (vyberte jednu možnosť)[3]:

a)     preniesť moje údaje tomuto prevádzkovateľovi:  (je potrebné uviesť identifikačné údaje prevádzkovateľa, ktorému sa majú preniesť údaje);

b)      aby ste mi tieto údaje poskytli priamo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Žiadosť sa vzťahuje na tieto moje osobné údaje: (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. záznamy o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch; prehľad transakcií na bankovom).

 

Na overenie mojej totožnosti pripájam (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

 

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby).

            

Upozornenie: Prenosnosťou údajov sa automaticky neaktivuje výmaz údajov zo systémov prevádzkovateľa. O výmaz musíte požiadať samostatne. 

 

Miesto a dátum:

Podpis:

Prílohy:

ŽIADOSŤ NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

 

 

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko: 

 

Týmto si uplatňujem právo na prístup k osobným údajom v zmysle čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[4].

 

 

Žiadam Vás o (vyberte jednu alebo viac možností):

a)     vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané;

b)     prístup k mojim osobným údajom ;

c)     prístup k ďalším informáciám podľa čl. 15 ods. 1 písm. a) až h) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

d)     poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o mne spracúvate;

e)     informácie o primeraných zárukách, ak moje osobné údaje prenášate do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

 

Na overenie mojej totožnosti pripájam (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

 

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby).

 

 

Miesto a dátum:

Podpis:

Prílohy:

 

ŽIADOSŤ NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko: 

 

Týmto si uplatňujem právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[5].

 

 

Žiadam Vás o vymazanie mojich osobných údajov, pretože (vyberte jednu alebo viac možností):

a)     som toho názoru, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)     som odvolal/odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov (môžete uviesť detaily kedy ste tak urobili);

c)     využil/využila som právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a táto moja žiadosť bola kladne vybavená;

d)      som toho názoru, že moje osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;

e)     som toho názoru, že je Vašou právnou povinnosťou vymazať moje údaje (môžete uviesť dôvod);

f)      som toho názoru, že moje osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tento dôvod na výmaz je aplikovateľný len na deti do 16 rokov veku).

 

Žiadosť sa vzťahuje na tieto moje osobné údaje: (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. meno, priezvisko, rok narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a iné).

Na overenie mojej totožnosti pripájam (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby).

            

Miesto a dátum:

Podpis:

Prílohy:

ŽIADOSŤ NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko: 

 

 Týmto si uplatňujem právo namietať v zmysle čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[6].

 

 

Namietam spracúvanie mojich osobných údajov, pretože: (vyberte jednu alebo viac možností)

 

a)     spracúvanie je založené na verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; 

      Do času vybavenia tejto žiadosti, Vás žiadam o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

b)     spracúvanie je založené na oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

 Do času vybavenia tejto žiadosti, Vás žiadam o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

 

c)     sa spracúvajú na účely priameho marketingu;

 

Žiadosť sa vzťahuje na tieto moje osobné údaje: (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. meno, priezvisko, rok narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a iné).

 

Na overenie mojej totožnosti pripájam (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

 

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby).

            

Miesto a dátum:

Podpis:

Prílohy:

 

 

ŽIADOSŤ, ABY SA NA MŇA NEVZŤAHOVALO AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE 

 

 

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca)

Meno a priezvisko:

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ)

Meno a priezvisko:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Názov/Meno a priezvisko: 

Týmto si uplatňujem svoje právo, aby sa na mňa nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[1].

 

(vyberte jednu možnosť)

 Som toho názoru, že automatizované individuálne rozhodnutie nie je založené na jednom z právnych základov uvedených v čl. 22 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 Som toho názoru, že automatizované individuálne rozhodnutie je založené na jednom z právnych základov uvedených v čl. 22 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov avšak, (vyberte jednu alebo viac možností)

žiadam ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa;

žiadam o možnosť vyjadriť svoje stanovisko;

napádam predmetné automatizované individuálne rozhodnutie. 

 

 

Na overenie mojej totožnosti pripájam (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby, napr. dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo, adresa bydliska a iné).

 

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu alebo iný spôsob (upraviť podľa potrieb dotknutej osoby).

 

Miesto a dátum:

Podpis:

Prílohy:

 

[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie

Článok 22 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

3. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci, spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.



[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie

Článok 16 Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

[2] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie

Článok 20 Právo na prenosnosť údajov

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

[3] Dotknuté osoby môžu na uloženie a uchovávanie osobných údajov používať aj úložisko osobných údajov alebo dôveryhodnú tretiu stranu a môžu prevádzkovateľom udeľovať povolenia týkajúce sa požadovaného prístupu k osobným údajom a ich spracúvania, aby sa údaje mohli ľahko prenášať od jedného prevádzkovateľa druhému.

[4] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie

Článok 15 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

[5] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie

Článok 17 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

[6] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie

Článok 21 Právo namietať 

1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.